Student Corner

Student Corner /Students Council

Toppers Of RIMRD

Hall Of Fame

Rank Year Name Score % Specialization

1

2008-10

Ms. Shweta Naik

64.89

HRM

2

2008-10

Mr. Mukund Namase

64.32

Marketing

1

2009-11

Ms. Priyanka Mahale

64.46

Finance

2

2009-11

Mr. Sunil Aher

64.28

Marketing

1

2010-12

Mr. Prafulla Wagh

61.00

Operations

2

2010-12

Mr.  Apurva Chankeshwara 

60.78

Marketing

1

2011-13

Mr. Kiran Pawar

65.12

Operations

2

2011-13

Mr. Sachin Rajvaidya

64.14

Marketing

1

2012-14

Mr. Abhijit Mane

70.19

Finance

2

2012-14

Mr. Sagar Bhosale

67.35

Operations

1

2013-15

Ms. Snehal  Kumbhare

72.33

HRM

2

2013-15

Mr. Sagar  Kondekar

72.13

Operations

1

2014-16

Ms. Shalaka  Hirve

72.80

Operations

2

2014-16

Mr. Shrikant  Bhoj

71.53

Marketing

1

2015-17

Mr. Nikhil  Walunj

73.76

IT

2

2015-17

Mr. Nitin  Kamthe

73.16

Operations

1

2016-18

Ms. Premakiran  Zanjage

75.07

Financial

2

2016-18

Ms. Sayali  Deshpande

71.8

HRM

1

2019-20

 Ms Sayali Pawar

 71.2

 Financial

2

2019-20

 Mr. Abhishek Bhonjal

 70.96

 Marketing

1

2018-20

 Ms. Prajakta Khutwad

 76.57

 Marketing

2

2018-20

 Mr. Bhupendra Kelam

 75.07

 Operations

Student Of The Year

Year Name Of Student

2011-13

Mr. Kiran Pawar

2012-14

Mr. Abhijit Mane

2013-15

Mr. Swapnil Chavan

2014-16

Ms.Gujar Rohini Digambar & Mr. Jarande Sagar Sadashiv

2015-17

Ms. Aparna Yadav

2016-18

Ms. Premakiran Zanjage

2017-19

Mr. Aditya Dhamale, Mr. Akshay Shinde & Ms. Aishwarya Gaikwad

2018-20

 Mr. Nehal Shaikh

2019-21

 Mr. Hrushikesh Lokhande

Hall Of Fame

Rank Year Name Of Student Score (%) Specialization

1

2008-10

Ms. Shweta Naik

64.89

HRM

2

2008-10

Mr. Mukund Namase

64.32

Marketing

1

2009-11

Ms. Priyanka Mahale

64.46

Finance

2

2009-11

Mr. Sunil Aher

64.28

Marketing

1

2010-12

Mr. Prafulla Wagh

61.00

Operations

2

2010-12

Mr. Apurva Chankeshwara

60.78

Marketing

1

2011-13

Mr. Kiran Pawar

65.12

Operations

2

2011-13

 Mr. Sachin Rajvaidya

64.14

Marketing

1

2012-14

 Mr. Abhijit Mane

70.19

Finance

2

2011-13

 Mr. Sachin Rajvaidya

64.14

Marketing

1

2012-14

 Mr. Sagar Bhosale

67.35

Operations

2

2013-15

 Ms. Snehal Kumbhare

72.33

HRM

1

2013-15

 Mr. Sagar Kondekar

72.13

Operations

2

2014-16

 Ms. Shalaka Hirve

72.80

Operations

1

2014-16

 Mr. Shrikant Bhoj

71.53

Marketing

2

2015-17

 Mr. Nikhil Walunj

73.76

IT

1

2015-17

 Mr. Nitin Kamthe

73.16

Operations

2

2016-18

 Ms. Premakiran Zanjage

75.07

Financial

1

2016-18

 Ms. Sayali Deshpande

71.8

HRM

2

2017-19

 Ms Sayali Pawar

71.2

Financial

1

2017-19

 Ms Sayali Pawar

71.2

Financial

2

2017-19

 Mr. Abhishek Bhonjal

70.96

Marketing

1

2018-20

 Ms. Prajakta Khutwad

76.57

Marketing

2

2018-20

 Mr. Bhupendra Kelam

75.07

Operations